Disclaimer

Privacybeleid

Bij elk bezoek aan onze website bewaren wij noch jouw domeinnaam, noch je e-mailadres. Wij bewaren enkel je persoonlijke gegevens als je ons deze vrijwillig communiceert (bv. door een formulier in te vullen). Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties. Als je ons via onze site je postadres meedeelt, kan je van ons periodieke mailings ontvangen over producten, diensten en evenementen. Contacteer ons indien je dergelijke mailings niet wenst te ontvangen.

Wanneer U op een andere manier met het ziekenhuis in contact komt:
als patiënt, als bezoeker, als sollicitant of als leverancier, dan zullen er persoonsgegevens worden bijgehouden. Algemene informatie over de aard van de informatie die wordt bijgehouden, over uw rechten en onze beveiligingsmaatregelen, vindt u hier.

Indien U meer informatie wenst over de persoonsgegevens die wij over u persoonlijk bijhouden dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via email: dpo@azoudenaarde.be of tijdens de kantooruren telefonisch: 055/33 66 64. 

Intellectuele rechten

Alle tekstenfoto's of afbeeldingen en ook de lay-out van de website vallen onder de bescherming van het auteursrecht of een andere wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Overname van teksten en/of afbeeldingen in hun geheel of gedeeltelijk kan slechts na toestemming van de rechthebbenden.

Aansprakelijkheid

vzw Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan de vzw Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer de vzw Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal de vzw Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.
In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is de vzw Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat de vzw Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. vzw Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.
De vzw Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde is niet aansprakelijk voor incorrecte of foutieve gegevens op de website en is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe of indirecte schade.

Inzage en correctie van persoonlijke gegevens

Op schriftelijke aanvraag verlenen wij aan de gebruikers toegang tot alle informatie die wij van hen zouden bijhouden. Je hebt recht op inzage en correcties van de persoonsgegevens, volgens de geldende wettelijke regels met betrekking tot de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).
Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
Voor meer informatie of voor klachten over de behandeling van je persoonsgegevens, kan je terecht bij de gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Technisch

Via de site kan je verschillende documenten raadplegen in pdf-formaat. Indien je geen pdf-formaat kan lezen, kan je de gratis Adobe Reader installeren.

Voor vragen of opmerkingen over deze site, suggesties en signalementen aan de redactie stuur je een e-mail naar info@azoudenaarde.be.

AZ Oudenaarde vzw geeft uitdrukkelijk aan dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. per e-mail) veiligheidshiaten kent en niet voor 100% kan worden beveiligd tegen toegang door derden. Het gebruik van contactgegevens - in het bijzonder de telefoon-/faxnummers en e-mail adressen - voor reclame is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij AZ Oudenaarde vzw van te voren schriftelijke toestemming heeft gegeven of er reeds een zakelijk contact bestaat. In geval van overtreding behoudt AZ Oudenaarde vzw zich het recht op juridische stappen voor.